Projekty

11.10.2023

Projekt 3I solutions for PS ma na celu ułatwienie wdrażania nowoczesnych, elastycznych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w usługach publicznych poprzez skalowalne cyfrowych rozwiązań typu AR/VR/XR.

 

18.09.2023

Od 1 sierpnia 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Lidera realizuje projekt o akronimie BSR DeepTech Launch - Deep Tech Entrepreneurship Launchpad - developing efficient model for fostering STEM entrepreneurship among students and young researchers, to increase deep tech innovation in economy w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

13.09.2023

PROACTsme - Applied Data-Science and AI for proactive SME service - Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP.

Od 1 marca 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt o akronimie PROACTsme w ramach programu Interreg Europe.

09.08.2023

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zrealizowała projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza trwała do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

15.06.2023

Projekt OD4GROWHT - Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation  (PL: Zwiększenie dostępności i przetwarzania otwartych danych w celu wspierania lokalnego rozwoju i transformacji miast) – ma na celu wzmocnienie dostępności i użyteczności otwartych danych (Open Data) w celu wspierania rozwoju lokalnego, w szczególności MŚP zajmujących się gospodarką danych oraz poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez lokalne podmioty publiczne w różnych dziedzinach.

09.02.2023

Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskich MŚP poprzez procedury i modele sukcesji. Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizowała projekt “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

09.11.2021

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” był projektem systemowym, realizowanym w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19.03.2021

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest partnerem w konsorcjum, które realizuje projekt "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, w ramach programu: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

15.01.2021

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest liderem w projekcie Public4MSME – Sharing economy model as a resource for SMEs during COVID-19 recovery time w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie (International Visegrad Fund). Głównym celem projektu jest zapewnienie warunków sprzyjających wzmocnieniu MŚP na obszarach miejskich podczas trwającej recesji wywołanej pandemią COVID-19, a także w fazie oczekiwanego ożywienia gospodarczego.

23.01.2020

Różne regiony w Europie są przedmiotem intensywnej urbanizacji, a otwarte przestrzenie podmiejskie (PUOS) maleją ze względu na ogromne inwestycje na obrzeżach miast lub na obszarach funkcjonalnych obszarów miejskich. RENATUR ma zatem na celu zachowanie tych obszarów jako dziedzictwa przyrodniczego i dalszy rozwój instrumentów polityki na rzecz ochrony przyrody w pobliżu obszarów miejskich.