Projekty

23.02.2018

ERICE- Europejskie Regiony na rzecz Doskonałości Klastrów. Okres realizacji: 2014 - 2015 r.

23.02.2018

Głównym celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportu wodnego w Europie Środkowej.

 

23.02.2018

Projekt skierowany jest do nauczycieli i innych pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 r.

23.02.2018

W ramach realizacji projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie", utworzono portal świadczący e-usługi oraz Sieć Centrów Kompetencji.

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie podniesienia kwalifikacji 144 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie zwiększenia zdolności zatrudneinia poza sektorem rolnym osobom z terenu województwa mazowieckiego chcacym odejść z rolnictwa.

23.02.2018

Projekt zakładał umożliwienie osobom chcącym odjeść z rolnictwa zwiększenia zdolności do podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.

23.02.2018

Projekt zakładał podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców województwa mazowieckiego.

23.02.2018

Projekt zakładał wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, gdzie organem prowadzącym są jednostki samorządu. Głównymi celem projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.

23.02.2018

Celem niniejszego projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin z terenu wybranych dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy, tj.: Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Woli, Żoliborza, Bielan i Śródmieścia.