Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” był projektem systemowym, realizowanym w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 2010-2015
Trwałość projektu: 2015-2020

Cel projektu:

 • wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm/ przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do usług niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu/ lub inwestycji poza granicami Polski, oraz
 • działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Usługi w ramach projektu:

W ramach projektu realizowane były dwie usługi:

Usługa „pro-eksport” obejmowała pozyskiwanie i udzielanie informacji m.in. o:

 • kwestiach administracyjno-prawnych, finansowych, bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na wybranym rynku zagranicznym,
 • prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, rozwoju działalności eksportowej i podejmowania/ realizacji inwestycji za granicą,
 • potencjalnych partnerach gospodarczych w eksporcie lub realizacji inwestycji na wybranym rynku zagranicznym,
 • obowiązujących metodach rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów i uzansów handlowych, technikach finansowania transakcji eksportowych, sposobach oceny ryzyka eksportowego i zarządzania ryzykiem,
 • efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych na rynkach zagranicznych,
 • źródłach i procedurach pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej - krajowych i regionalnych oraz ze środków publicznych,
 • możliwości wykorzystania aktywnych instrumentów wsparcia eksportu,
 • ośrodkach wsparcia eksporterów i inwestorów, w kraju i zagranicą, takich jak: agencje rządowe, placówki zagraniczne, izby gospodarcze, itp.,
 • funkcjonalności i zasadach korzystania z systemu interwencyjnego SOLVIT.
 • możliwościach przygotowywania misji gospodarczych, jak również Eksperci mogą pomagać w ich obsłudze.

Usługa „pro-biz” obejmowała pozyskiwanie i udzielanie informacji m.in. o:

 • danych statystycznych przedstawiających potencjał gospodarczym regionu i bieżącą lokalną sytuację gospodarczą,
 • kwestiach administracyjnoprawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz o instytucjach właściwych dla poszczególnych instrumentów (dane kontaktowe),
 • dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych,
 • podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora,
 • potencjalnych poddostawcach wg sektorów,

Wskaźniki projektu

Podczas trwania projektu udało nam się wesprzeć wielu przedsiębiorców, czego dowodem są poniższe wskaźniki:

 • Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro-eksport – 4826,0 pkt.
 • Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro-biz – 313,5 pkt.

W obydwu usługach liczenie wskaźników odbywało się na podobnych zasadach (np.: Bezpośrednia obsługa przedsiębiorcy / inwestora – 1 punkt; Organizacja konferencji/spotkania informacyjnego * ilość uczestników – 0,5 punktu; Telefoniczne udzielanie informacji – 0,5 punktu)