Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskich MŚP poprzez procedury i modele sukcesji. Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

Okres realizacji: Sierpień 2019 – Styczeń 2022

Budżet: 859 840,00 € (dofinansowanie z środków UE w wys. 75%)

Konsorcjum:

 • Ministry of Development and Investments, Greece (Leader)
 • European Footwear Confederation, Belgium
 • Lithuanian Innovation Centre, Lithuania
 • AVECAL – Valencian Association of Footwear Entrepreneurs, Spain
 • The Valencian Institute for Entrepreunarial Competetiveness, Spain
 • Hellenic Clothing Industry Association, Greece
 • Mazovia Development Agency Plc, Poland

Statystyki pokazują, że sukcesja własności firmy między pokoleniami może być sytuacją zagrażającą istnieniu wielu przedsiębiorstw w Europie: tylko 30% firm rodzinnych przetrwa przejście do drugiego pokolenia, a tylko w 10% z nich nastąpi przejście do trzeciej generacji. Success Road ma na celu pomóc firmom produkcyjnym z branży tekstylnej, odzieżowej i obuwniczej przygotować się i przeprowadzić ich transformację, zarówno w kontekście sukcesji rodzinnych, jak i przy sprzedaży podmiotom trzecim.

Ogólnym celem projektu jest pomoc władzom krajowym i regionalnym we wdrażaniu polityk i nowych środków sukcesji w ich programach operacyjnych, tak aby MŚP mogły lepiej stawić czoła fazie transformacji i zabezpieczyć swoją przyszłość po zmianie właściciela. Działania na rzecz wzmocnienia ogólnej trwałości i długoterminowej rentowności europejskich MŚP przyczynią się do wzrostu gospodarki poprzez zachowanie miejsc pracy i pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Cele projektu:

 • Analizowanie luki między obecnym a pożądanym stanem sukcesji i transferów przedsiębiorstw oraz badanie parametrów i przeszkód.
 • Uwrażliwienie regionalnych i lokalnych decydentów politycznych i urzędników służby cywilnej na problemy i ryzyko związane z procesem sukcesji w celu wspierania tworzenia narzędzi, które pomogą właścicielom firm przejść proces sukcesji.
 • Kształtowanie przyjaznego dla biznesu ekosystemu prawnego i instytucjonalnego poprzez tworzenie zachęt i usuwanie barier dla przedsiębiorczości.

Oczekiwane wyniki projektu:

 • Budowanie zdolności kluczowego personelu partnerów, interesariuszy i decydentów poprzez warsztaty międzyregionalne, spotkania lokalnych grup interesariuszy i wymiany pracowników, które zwiększą ich zdolność do identyfikowania i sprostania wyzwaniom związanym z ulepszaniem instrumentów polityki.
 • Opracowanie 4 zintegrowanych regionalnych planów działania przy wsparciu zainteresowanych stron i we współpracy z władzami regionalnymi w celu zaproponowania zmian i środków dla bezproblemowego procesu przeniesienia i sukcesji.
 • 4 wytyczne dotyczące uczenia się polityki, dotyczące zidentyfikowanych tematów priorytetowych w celu ulepszenia instrumentów polityki, zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego i wywierania wpływu na decydentów w innych regionach.
 • Ulepszenie 4 instrumentów polityki w Grecji, na Litwie, w Polsce i Hiszpanii.

Więcej informacji:

https://www.interregeurope.eu/successroad/