Projekty

09.11.2021

Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskich MŚP poprzez procedury i modele sukcesji. Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

09.11.2021

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizuje projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza projektu trwać będzie do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

19.03.2021

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest partnerem w konsorcjum, które realizuje projekt "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, w ramach programu: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

15.01.2021

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest liderem w projekcie Public4MSME – Sharing economy model as a resource for SMEs during COVID-19 recovery time w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie (International Visegrad Fund). Głównym celem projektu jest zapewnienie warunków sprzyjających wzmocnieniu MŚP na obszarach miejskich podczas trwającej recesji wywołanej pandemią COVID-19, a także w fazie oczekiwanego ożywienia gospodarczego.

23.01.2020

Różne regiony w Europie są przedmiotem intensywnej urbanizacji, a otwarte przestrzenie podmiejskie (PUOS) maleją ze względu na ogromne inwestycje na obrzeżach miast lub na obszarach funkcjonalnych obszarów miejskich. RENATUR ma zatem na celu zachowanie tych obszarów jako dziedzictwa przyrodniczego i dalszy rozwój instrumentów polityki na rzecz ochrony przyrody w pobliżu obszarów miejskich.  

24.10.2019

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

21.02.2019

Projekt stanowi odpowiedź na możliwość udziału europejskiego sektora rolno-spożywczego w procesie tworzenia innowacji i pobudzania wzrostu gospodarczego. Liderem projektu jest hiszpański region LaRioja, a partnerstwo zrzesza 5 europejskich regionów. Ze strony Mazowsza w realizację projektu oprócz ARM S.A. zaangażowany jest również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

30.11.2018

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 30 września 2018 r.

 

17.03.2018

Celem projektu jest złagodzenie procesów wykluczenia społecznego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe zastosowanie różnych typów działań w odniesieniu do każdego z 500 uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego.

16.03.2018

Cel projektu: przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z Mazowsza do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych.