CE-PRINCE

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-PRINCE – green PRocurement and Innovation Network for Circular Economy (sieć zielonych zamówień i innowacji dla gospodarki o obiegu zamkniętym).

Od 1 czerwca 2024 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt o akronimie "CE-PRINCE" w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

Projekt CE-PRINCE Interreg Central Europe to wyjątkowa inicjatywa na rzecz zielonej sieci zamówień publicznych i innowacji dla gospodarki o obiegu zamkniętym, współfinansowana przez Unię Europejską. Jest to wspólny wysiłek 10 partnerów z Europy Środkowej i 14 partnerów stowarzyszonych.

Partnerstwo ponadnarodowe ma na celu wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej (CE) poprzez wykorzystanie zielonych zamówień publicznych (GPP) jako środka poprawy obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym wzmocnieniu zdolności sektora publicznego do publikowania przetargów zawierających coraz więcej elementów obiegu zamkniętego .

Zamówienia o obiegu zamkniętym uwzględniają cały cykl życia towarów i usług, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i tworzenia odpadów oraz osiągnąć ogólne zmniejszenie ilości zużywanej energii i materiałów.

Zamówienia publiczne o obiegu zamkniętym/zielone (C/GPP), które wnoszą znaczący wkład w unijny PKB na poziomie 14%, są potężnym narzędziem transformacji ekologicznej. Nie tylko zwiększa konkurencyjność rynku, ale także stymuluje ekoinnowacje. Wyzwaniem są jednak różne wskaźniki wdrożenia i poziomy obowiązków w poszczególnych krajach. Aby utrzymać równe warunki działania i zmniejszyć koszty administracyjne, niezbędna jest standaryzacja technik i norm środowiskowych.

Uznając kluczową rolę władz publicznych, organizacji wspierających biznes i agencji branżowych w napędzaniu sektora prywatnego, projekt wzywa je do stawienia czoła wyzwaniu, jakim są zamówienia publiczne o obiegu zamkniętym/zielone. Projekt koncentruje się na wzmocnieniu transformacji ekologicznej przedsiębiorstw i podniesieniu świadomości w sektorze publicznym na temat jej kluczowej roli. Będzie to sprzyjać wspólnemu podejściu do C/GPP w Europie Środkowej.

Włączenie zasad obiegu zamkniętego do kryteriów zielonych zamówień publicznych przyspiesza przejście łańcuchów dostaw do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, wykorzystując dopasowanie popytu publicznego do podaży.

Wdrożenie modeli biznesowych o obiegu zamkniętym dla firm jest istotnym krokiem w zakresie zrównoważonego rozwoju o obiegu zamkniętym i poprawy konkurencyjności w Europie Środkowej. Konieczne jest jednak dokładne zbadanie początkowych barier przed skupieniem się na studiach przypadków w celu opracowania wytycznych dla poszczególnych sektorów, które wspierają proces prowadzący do obiegu zamkniętego.

Dlatego Prince zaczyna od przeprowadzenia dogłębnego badania dynamiki po stronie popytu i podaży, aby zdefiniować strategię transnarodową (WP1), która poprzez zaspokojenie potrzeb różnych krajów może zostać przełożona na plany działania i działania pilotażowe (WP2 i WP3). Zestaw narzędzi, który zostanie zdefiniowany w projekcie dla strony publicznej (wzmocnienie C/GPP) i rynkowej będzie wspierać transformację i wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 – 31.05.2027
Budżet projektu: 2 094 411 €

 

Konsorcjum:

1. Liguria Region (IT)
2. Chamber of Commerce of Genoa (IT)
3. Sant’Anna School of Advanced Studies (IT)
4. South Transdanubian Regional Innovation Agency (HU)
5. Styrain Business Promotion Agency (AT)
6. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SI)
7. DUBROVNIK DEVELOPMENT AGENCY DURA LTD (HR)
8. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
9. Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples (DE)
10. ERI Hungary – European Research Institute Non-profit Ltd Co (HU)

 

Więcej o projekcie: https://www.interreg-central.eu/projects/ce-prince/

 

Zespół projektowy:

Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności

Michał Klepka m.klepka@armsa.pl

Ilona Bąk i.bak@armsa.pl

Paweł Śliwa p.sliwa@armsa.pl

Aleksandra Jadach-Sepioło, a.jadach-sepiolo@armsa.pl