Projekty zrealizowane

09.08.2023

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zrealizowała projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza trwała do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

09.02.2023

Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskich MŚP poprzez procedury i modele sukcesji. Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizowała projekt “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

09.11.2021

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” był projektem systemowym, realizowanym w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19.03.2021

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest partnerem w konsorcjum, które realizuje projekt "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, w ramach programu: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

30.11.2018

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 30 września 2018 r.

 

07.11.2018

Projekt realizowany w latach 2008-2011. Celem projektu była realizacja zadań ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Mazowsza oraz wykreowanie mocnej marki Mazowsza.

07.11.2018

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizowała Projekt "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski", którego Beneficjentem był Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

17.03.2018

Celem projektu jest złagodzenie procesów wykluczenia społecznego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe zastosowanie różnych typów działań w odniesieniu do każdego z 500 uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego.

16.03.2018

Cel projektu: przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z Mazowsza do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych.

16.03.2018

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego