Od dnia 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizuje projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza projektu trwać będzie do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

START EASY to projekt rządu Katalonii, którego celem jest poprawa polityki regionalnej i dostarczenie inteligentnych narzędzi, które umożliwią firmom rozpoczęcie działalności i rozwój, połączenie i integrację zasad "najpierw myśl na małą skalę". Projekt ma na celu promowanie międzyregionalnej wymiany doświadczeń, łączenie wiedzy regionalnej i zapewnianie możliwości wzajemnego uczenia się oraz ułatwianie opracowywania wspólnych polityk i nowych planów działania. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. pełni rolę partnera konsorcjum, w którego skład wchodzą:

  1. Rząd Katalonii (ES) – lider projektu
  2. Miasto metropolitalne Bolonia (IT)
  3. Litewskie Centrum Innowacji (LT)
  4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (PL)
  5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
  6. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
  7. Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

Zadaniem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A w projekcie jest zidentyfikowanie dobrych praktyk i nowych narzędzi administracyjnych, zarówno poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, jak i naukę z innych regionów UE. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Podczas spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) będą wymieniane informacje na temat bieżącej sytuacji widziane oczami interesariuszy. Bardzo ważna jest różnorodność partnerów, obecność większych i mniejszych ośrodków (JST), Instytucji Otoczenia Biznesu, start-upów, MŚP, Instytutów Naukowych, aby mogły wzajemnie wymieniać się doświadczeniami oraz uczyć się od siebie. Istotnym dla nas jest, aby uzyskać informacje z subregionów na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja, co należy zmienić, jak funkcjonuje procedura zakładania działalności gospodarczej, jak wygląda sytuacja firm rozpoczynających działalność, jakie usługi lokalna administracja zapewnia swoim przedsiębiorcom. Regionalna Grupa Interesariuszy pracować będzie na poziomie lokalnym w celu analizy potrzeb regionalnych, określenia dobrych praktyk, wskazywania problemów i trudności, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wypracowane praktyki zostaną zawarte w regionalnym planie działania, a w drugiej fazie zaimplementowane w wybranych subregionach.

Informacje o naszych działaniach znajdziecie Państwo na stronach oraz w broszurze do pobrania:

starteasy plakat