START EASY

START EASY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zrealizowała projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza trwała od 1 sierpnia 2019 do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

Budżet: 1 407 084,00 EUR (dofinansowanie z środków UE w wys. 85%)

Cele projektu

START EASY to projekt rządu Katalonii, którego celem jest poprawa polityki regionalnej i dostarczenie inteligentnych narzędzi, które umożliwią firmom rozpoczęcie działalności i rozwój, połączenie i integrację zasad "najpierw myśl na małą skalę". Projekt miał na celu promowanie międzyregionalnej wymiany doświadczeń, łączenie wiedzy regionalnej i zapewnianie możliwości wzajemnego uczenia się oraz ułatwianie opracowywania wspólnych polityk i nowych planów działania. 

Zadaniem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A w projekcie było zidentyfikowanie dobrych praktyk i nowych narzędzi administracyjnych, zarówno poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, jak i naukę z innych regionów UE. 

Podczas spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) były wymieniane informacje na temat bieżącej sytuacji widziane oczami interesariuszy. Bardzo ważna była tutaj różnorodność partnerów, obecność większych i mniejszych ośrodków (JST), Instytucji Otoczenia Biznesu, start-upów, MŚP, Instytutów Naukowych, aby mogły wzajemnie wymieniać się doświadczeniami oraz uczyć się od siebie. Istotnym dla nas jest, aby uzyskać informacje z subregionów na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja, co należy zmienić, jak funkcjonuje procedura zakładania działalności gospodarczej, jak wygląda sytuacja firm rozpoczynających działalność, jakie usługi lokalna administracja zapewnia swoim przedsiębiorcom. Regionalna Grupa Interesariuszy pracowała na poziomie lokalnym w celu analizy potrzeb regionalnych, określenia dobrych praktyk, wskazywania problemów i trudności, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wypracowane praktyki zostały zawarte w Regionalnym Planie Działania, a w drugiej fazie zaimplementowane w wybranych subregionach.

Konsorcjum

 1. Rząd Katalonii (ES) – lider projektu
 2. Miasto metropolitalne Bolonia (IT)
 3. Litewskie Centrum Innowacji (LT)
 4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (PL)
 5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
 6. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
 7. Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

Wyniki projektu

I etap projektu i wymiana doświadczeń, która miała miejsce podczas tego okresu, dały możliwość zebrania od wszystkich partnerów projektu dobrych praktyk w zakresie One Stop Shop (punktów kompleksowej obsługi przedsiębiorcy) oraz poznania bodźców do poprawy naszej lokalnej sytuacji. Podczas międzyregionalnych wydarzeń edukacyjnych zdobyliśmy wspólną wiedzę dotyczącą kilku kluczowych kwestii. Na zakończenie I etapu projektu stworzyliśmy Regionalny Plan Działań, który zawierał działania do realizacji w II etapie projektu.

Działania miały na celu wsparcie realizacji Celów Strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2030 poświęconych promocji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej (powiązanie z Regionalną Strategią Innowacji Mazowsza do 2030 roku – Cel Strategiczny 2.5. Promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań innowacyjnych rozwiązań w jednostkach administracji publicznej i instytucjach naukowych) oraz zmniejszaniu różnic pomiędzy regionami NUTS - Warszawskiego Stołecznego i Mazowieckiego Regionalnego (NUTS PL91 i PL92).

Działania opisane w Regionalnym Planie Działań zostały formalnie włączone do instrumentu polityki, tj. Programu Wdrożeniowego RIS na lata 2021–2022 po jego rewizji dokonanej w 2022 r. W PW RIS 2021-2022 został uwzględnione nowe zadanie: Promocja, szkolenia i prowadzenie działań wspierających kadrę merytoryczną i samorządy jednostek samorządu terytorialnego (JST), mających na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej nastawionej na tworzenie OSS lub tworzenie i wprowadzanie nowych usług do istniejących OSS. Zadanie to ma trzy główne cele:

 • promocja innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej.
 • dostarczenie wiedzy i know-how w zakresie tworzenia OSS na Mazowszu.
 • tworzenie i rozwój dodatkowych usług do istniejących OSS.

Cele te osiągnięto poprzez następujące działania określone w Regionalnym Planie Działań:

 • webinaria/spotkania informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • wizyta studyjna w OSS Warsaw.

Jednostkom samorządu terytorialnego zaprezentowano rekomendacje i standardy dotyczące budowy OSS i obsługi przedsiębiorczości opracowane w ramach projektu START EASY. Władze lokalne zostały uwrażliwione na potrzeby przedsiębiorców, otrzymały wiedzę na temat korzyści płynących z budowy OSS i poprowadzono na drodze do wdrożenia OSS. Podczas warsztatów jednostki samorządu terytorialnego otrzymały praktyczny zestaw wiedzy na takie tematy jak:

 • jak mapować odpowiednich interesariuszy;
 • jak określić, jaki rodzaj OSS wybrać, biorąc pod uwagę takie informacje, jak dostępne zasoby, możliwe wydatki i ich wysokość itp.;
 • rodzaj usług objętych OSS (w tym nowe usługi lub zmiany w istniejących ofertach usług);
 • jak przeprowadzić samoocenę istniejącego OSS.

Podczas warsztatów i konsultacji JST wraz z ekspertami ARMSA analizowały także swoją sytuację, wspólnie omawiając potencjalne nowe usługi w ramach istniejącego OSS. Aby uzupełnić wiedzę przekazywaną przez ekspertów MDA, zorganizowano wizytę studyjną w OSS Warszawa – Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Podczas niej jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobów finansowania działalności OSS i poszczególnych usług OSS. Wszystkie te działania docelowo przyczynią się do wspierania przedsiębiorczości w regionie i wypełnienia luki pomiędzy poziomami NUTS PL91 i PL92.

Więcej informacji: