"Mazowsze przyjazne dla biznesu"

Tytuł projektu: "Mazowsze przyjazne dla biznesu"
Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Powiat: Warszawa (m.st. Warszawa)
Gmina: -
Priorytet: PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: 1.7. Promocja gospodarcza
Wartość projektu: 1 222 912,31 zł
Wysokość dofinansowania UE:  979 576,64 zł
Okres realizacji projektu: lata 2008-2011

Celem Projektu było przedstawienie Województwa Mazowieckiego jako regionu:

  • charakteryzującego się dużą atrakcyjnością inwestycyjną, zachęcającego inwestorów zagranicznych do ulokowania inwestycji właśnie na Mazowszu;
  • wypromowanie Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców;
  • stworzenie nowoczesnego wizerunku gospodarczego Mazowsza;
  • konkurencyjnego dla innych regionów.

Wszystkie aktywności w projekcie ukierunkowane były na wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Mazowsza oraz wykreowanie mocnej marki Mazowsza. Realizacja ich pozytywnie przyczyniła się do zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu, a także na przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W ramach realizacji projektu „Mazowsze przyjazne dla biznesu” zrealizowano następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • Udział w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych;
  • Promocję gospodarczą województwa mazowieckiego poprzez publikację materiałów reklamowych;
  • Budowę baz danych i serwisów;
  • Przygotowanie opracowań własnych.

Projekt „Mazowsze przyjazne dla biznesu” stanowił „nową jakość” w podejściu do działań promocyjnych. Promocja była kierowana do zróżnicowanego odbiorcy (przedsiębiorcy krajowi zagraniczni, przedsiębiorstwa duże i małe, mieszkańcy województwa), przy wykorzystaniu zróżnicowanych mediów (promocja w prasie, filmy reklamowe, własne wydawnictwa, promocja na portalach internatowych).

Efekty projektu pokazały, w jakim kierunku należy prowadzić działania promocyjne, aby pokazać region jako miejsce atrakcyjne gospodarczo i inwestycyjnie, także na arenie międzynarodowej. Integracja działań promocyjnych pozwoliła nie tylko rozpocząć budowę silnej marki gospodarczej Mazowsza, ale także zaangażowała w działania promocyjne inne podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządu terytorialnego, przedsiębiorców), a dzięki efektowi synergii przyniosła wartość dodaną projektu.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

RPO WM logo