Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

msodi

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest partnerem w konsorcjum, które realizuje projekt "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, w ramach programu: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, to przedsięwzięcie, w ramach którego powstaną usługi, które dadzą MŚP zdolność wypracowania nowych produktów, niestandardowych modeli biznesowych zwiększających ich konkurencyjność. Partnerstwo projektu stworzy nowe usługi, które będą wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom w drodze do konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

Termin realizacji:  05.01.2021-31.12.2021

sygnetNazwa Programu: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

Finansowanie: Projekt ten jest współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

Całkowita wartość projektu: 2 407 825,21 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 143 382,71 PLN

Wkład własny w wysokości: 264 442,50 PLN

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie siedmiu nowych usług, które staną się nową siłą napędową czterech konsorcjantów. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, a także wykorzystaniu zwinnych metodyk zarządzania projektami, usługi te będą odpowiadały na potrzeby odbiorców i będą przez nich współtworzone. Usługi te będą miały charakter proinnowacyjny i rozwojowy.

Usługi jakie zostaną wypracowane przez Konsorcjum w ramach projektu:

  1. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe przedsiębiorcy: Głównym celem przeprowadzenia usługi będzie zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Czas trwania usługi może trwać od tygodnia do kilku miesięcy, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu jego działalności, zakresu usługi oraz czy firma ma bardzo niszową specjalizację. Ostatnim etapem usługi będzie przedstawienie raportu, na podstawie którego zainteresowane strony mogą podjąć decyzję o dalszej współpracy, mając kompleksowy obraz przedsiębiorstwa.(CZIiTT)
  2. Startup Online Academy, głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej platformy umożliwiającej odbywania konsultacji biznesowych online oraz oglądanie edukacyjnych materiałów video dotyczących różnych dziedzin biznesu.(IKP)
  3. Startup International Academy, głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi polegającej na sieciowaniu przedsiębiorców z sektora MMŚP z zagranicznymi ośrodkami oraz inwestorami, a także edukowanie ich w zakresie internacjonalizacji działań.(IKP)
  4. Innowacyjna platforma do optymalizacji BoM-ów produkcyjnych Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Usługa ta będzie polegała na udoskonaleniu zestawień materiałowych niezbędnych do wykonania urządzeń/płytek, jednocześnie zdejmując z firm część prac przygotowawczych związanych z doborem odpowiedników komponentów, co znacznie skróci czas ofertowania i wyceniania prac a docelowo również obniży koszt usługi montażu.(KIGEiT)
  5. Monitorowanie i prognozowanie rynku, głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy o ściśle określonym rynku pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność.(KIGEiT)
  6. Usługa doradcza w za-kresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy prawniczej i logistycznej z zakresu odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników (opłaty reprograficzne), pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność. Dzięki uzyskanej wiedzy menedżerowie będą mogli podejmować śmielsze decyzje związane z innowacjami, gdyż nie będą się obawiali konieczności odprowadzania opłat, które nie wynikają z obowiązującego porządku prawnego.(KIGEiT)
  7. inter MiM, usługa komplementarna mająca na celu wsparcie MŚP w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju eksportu jej produktów bądź usług. Przygotowanie planu ekspansji poprzez analizę sytuacji i potrzeb klienta, który musi rozważyć wszystkie aspekty wejścia na rynki zagraniczne.  Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorców  sektora spożywczego z Regionu Mazowsza. (ARMSA)

sygnetKOORDYNATOR/LIDER:

Liderem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

sygnetCZŁONKOWIE:

Członkowie partnerstwa współpracują ze sobą tworząc mazowiecki ekosystem wspierania innowacji i rozwoju MMŚP w regionie. Dzięki tej kooperacji oraz różnym doświadczeniom, strukturom organizacyjnym, modelom finansowania każdego z partnerów powstaje ogromny potencjał kompetencyjny i organizacyjny, dzięki któremu wypracowane w partnerstwie usługi będą miały zarówno wysoką jakość jak i kanały dystrybucji. Każdy z członków partnerstwa odpowiada za swoje usługi, niemniej ich wypracowanie opierać się będzie o potencjał pozostałych uczestników.

Centrum Zarządzania Innowacją i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym badawcze projekty innowacyjne w tych dziedzinach. Dysponuje przestrzenią do inkubacji i rozwoju pomysłów biznesowych, kadrą naukową, departamentami badawczymi oraz renomą Politechniki Warszawskiej. Działania CZIiTT skierowane są na wzmacnianie społeczności akademickiej i przedsiębiorców, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA) jako instytucja mazowiecka posiada szeroką sieć kontaktów i doświadczenie organizacyjne w realizacji licznych projektów. Od momentu powstania spółki, realizuje działania i projekty skierowane do przedsiębiorców – eksporterów oraz przyszłych eksporterów. Wspiera przedsiębiorców poprzez m.in. informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacją oraz obsługą misji gospodarczych, organizuje szkolenia z zakresu handlu zagranicznego i spotkania branżowe. Podczas realizacji swych działań  Agencja ściśle współpracuje z IOB, ministerstwami, ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polskiej, Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGET) zrzesza kilkuset przedsiębiorców, którzy wspierają technologiczny rozwój Mazowsza i Polski. Jako akredytowana mazowiecka IOB o profilu szkoleniowo-doradczym organizuje szkolenia oraz oferuje usługi doradcze proste i wyspecjalizowane dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Ma skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych ogólnodostępnych i członkowskich. Wydaje elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzi grupy problemowe. Bierze udział w tworzeniu i zmianie przepisów prawnych w obrębie działalności firm członkowskich. Patronuje targom, sympozjom i konferencjom branżowym.

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (IKP) działający pod marką Startup Academy posiada grono kilkudziesięciu sprawdzonych mentorów, trenerów i konsultantów, którzy mogą sprawnie realizować projekty doradcze o dużej skali. Wspiera samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomaga firmom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności.

stopka