Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności

Misja i zadania

polegają w szczególności na wsparciu w realizacji oraz promowaniu miejskich projektów z zakresu innowacji, rewitalizacji
i inteligentnych specjalizacji realizowanych na Mazowszu. Dział DPMI w swoich działaniach stara się  łączyć firmy, uniwersytety i przywódców miast, aby mogli ze sobą współpracować i rozwiązywać problemy z którymi się borykają miasta. Współpraca ta może być na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

Do zadań działu należy również realizacja działań́ wspierających rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw i klastrów w województwie mazowieckim zgodnie z celami zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji. Działania te mają na celu zwiększanie internacjonalizacji ukierunkowanej na rozwój innowacyjności w województwie Mazowieckim oraz szukania wsparcia i finansowania działań proinnowacyjnych w Regionie.

Przykładem powyższych aktywności jest realizacja następujących projektów:
Projekt GrennerSites z programu Interreg CENTRAL EUROPE z zakresu rewitalizacji http://www.interreg-central.eu/Content.Node/GreenerSites.html
Projekt C-VoUCHER realizowany w ramach Horyzont 2020, który tworzy łańcuchy powiązań w Unii Europejskiej poprzez wsparcie MŚP wspólnie z innowacyjnymi akcjonariuszami (klastry, agencje rozwoju, korporacje, innowatorzy, early adopters, i inni), doprowadzając do przesunięcia łańcucha wartości o charakterze linearnym (cradle to waste) do modelu okrężnego- CE  (cradle to cradle). https://c-voucher.com/
Projekt Bridge2Europe, który umacniana współpracę między Regionami (Mazowsze, Saksonia-Anhalt, Hajdu-Bihar (Węgry) w zakresie projektów europejskich, jednocześnie pokazuje możliwości i atrakcyjność Regionu Mazowsza oraz gotowość Organów Zarządzających do współpracy w projektach międzynarodowych.
Projekt AgriRenaissance z programu Interreg Europe celem tego projektu jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia", aby zwiększyć zasoby w zakresie badań i innowacji oraz zdolności sektora rolno-spożywczego, stymulować współpracę i wspierać jej hybrydyzację.

Kontakt

Michał Klepka
Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Tel. 22 566 47 66
m.klepka@armsa.pl

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Główny Specjalista
Tel. 22 566 47 66
a.krochmal@armsa.pl

Krzysztof Trojanowski
Główny Specjalista
Tel. 22 566 47 86
k.trojanowski@armsa.pl