Wsparcie dla inwestora

Zaktualizowano 31.10.2023

Co oferujemy?

 • obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Mazowszu
 • przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Mazowszu
 • pomoc w wyborze lokalizacji pod inwestycje
 • tworzenie i promowanie mazowieckiej oferty inwestycyjnej podczas targów, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym
 • możliwość umieszczenia terenu inwestycyjnego w naszej bazie lub w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH S.A.

Zachęty Inwestycyjne

Polska Strefa Inwestycji

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2020 poz. 1752 z późn. zm), dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).

Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. Dodatkowo w nowelizacji z dnia 31 lipca 2019 r. dopuszczono wsparcie również dla inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, tym samym znacznie rozszerzono ofertę lokalizacji, w których przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienie podatkowe. 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w dużej mierze związana była ze zmianą mapy pomocy regionalnej.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) w Polsce

Mapa Polski z wydzielonymi obszarami administrowanymi przez SSE, źródło: PAIH S.A.

Na stronie PAIH S.A. znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o wszystkich Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Dostępna jest również wyszukiwarka SSE po powiatach: https://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska/zachety_inwestycyjne/polska_strefa_inwestycji/

Strefy na Mazowszu:

 • Łódzka SSE - w jej zasięgu znajdują się takie powiaty jak: grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, warszawski zachodni, Warszawa, wołomiński, żyrardowski
 • Starachowicka SSE - w jej zasięgu znajdują się takie powiaty jak: przysuski, radomski i szydłowiecki.
 • Suwalska SSE - w jej zasięgu znajdują się takie powiaty jak: łosicki, ostrowski, sokołowski oraz węgrowski.
 • Tarnobrzeska SSE - w jej zasięgu znajdują się takie powiaty jak: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, miński, Miasto Radom oraz siedlecki.
 • Warmińsko-mazurska SSE - w jej zasięgu znajdują się takie powiaty jak: ciechanowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski i żuromiński.

Parki przemysłowe i technologiczne

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”

Oferta:

 • wynajem powierzchni (biurowej, laboratoryjnej i magazynowej) oraz świadczenie usług badawczych.
 • wsparcie dla MŚP udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w formie pomocy de minimis.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne lokale biurowe w Płocku.

Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, gdzie znajdują się biura przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Firmy, które zdecydują się zainwestować w PPPT mogą liczyć na atrakcyjne programy wsparcia, obejmujące m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego oraz pomoc w zakresie pozyskiwania kadr we współpracy z instytucjami rynku pracy.

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku (MPNT)

MPNT jest inicjatywą mającą na celu przede wszystkim wsparcie sektora rolno-spożywczego przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej regionu Mazowsze. Park współpracuje z przedsiębiorcami, naukowcami i regionalnymi instytucjami publicznymi w celu osiągnięcia wspólnych celów i realizacji wspólnych projektów. Park koncentruje się również na rozwoju biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, innowacjach w rolnictwie, a także na wzmacnianiu klastrów.

Centra Badawczo- Rozwojowe

O status Centra Badawczo-Naukowego może ubiegać się przedsiębiorca, niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498), prowadzący badania lub prace rozwojowe.

Centra badawczo-rozwojowe mają możliwość zwolnienia m.in. na zasadach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego. Łącznie może to być nawet 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centra-badawczo-rozwojowe

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Gminy posiadają uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

 • kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub
 • kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

Warunki udzielenia pomocy

 • zobowiązanie przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania (innych niż pomoc publiczna),
 • utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji,
 • w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, warunkiem jest ich utworzenie w okresie nie później niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

Więcej informacji tutaj: https://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska/zachety_inwestycyjne/zwolnienie_z_podatku_od_nieruchomosci/

Granty rządowe

Wszelkie informacje na temat udzielania Grantów Rządowych znajdziecie Państwo na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.:

https://www.paih.gov.pl/dlaczego_polska/zachety_inwestycyjne/granty_rzadowe/

Oferty Inwestycyjne

Tereny inwestycyjne Województwa Mazowieckiego dostępne są w ogólnopolskiej bazie – Generatorze Ofert Inwestycyjnych https://baza.paih.gov.pl/.

Generator Ofert Inwestycyjnych jest bezpłatnym narzędziem, które udostępnia komplet informacji na temat zamieszczonych ofert inwestycyjnych, dzięki czemu zainteresowani Przedsiębiorcy i Inwestorzy w łatwy sposób mogą zlokalizować najlepsze nieruchomości w Polsce.

Baza, podzielona została na następujące kategorie:

 • tereny niezabudowane (greenfield)
 • tereny zabudowane (brownfield)
 • powierzchnie biurowe
 • oferty turystyczne

Jest również miejscem do promocji polskich Gmin i Miast, które mogą zaprezentować swoją pełną ofertę inwestycyjną.

Właścicieli terenów zapraszamy do kontaktu z nami w celu umieszczenia oferty w bazie PAIH. Zamieszczenie oferty jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli szukasz działki pod inwestycje również skontaktuj się z nami a pomożemy Ci znaleźć odpowiedni teren inwestycyjny.