Projekty zrealizowane

30.11.2018

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 30 września 2018 r.

 

17.03.2018

Celem projektu jest złagodzenie procesów wykluczenia społecznego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe zastosowanie różnych typów działań w odniesieniu do każdego z 500 uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego.

16.03.2018

Cel projektu: przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z Mazowsza do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych.

16.03.2018

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego

16.03.2018

W ramach działania 9.5 POKL zostały zrealizowane 3 projektu pilotażowe

16.03.2018

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji.

23.02.2018

ERICE- Europejskie Regiony na rzecz Doskonałości Klastrów. Okres realizacji: 2014 - 2015 r.

23.02.2018

Głównym celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportu wodnego w Europie Środkowej.

 

23.02.2018

Projekt skierowany jest do nauczycieli i innych pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 r.

23.02.2018

W ramach realizacji projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie", utworzono portal świadczący e-usługi oraz Sieć Centrów Kompetencji.