Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności

Misja i zadania

polegają w szczególności na wsparciu w realizacji oraz promowaniu miejskich projektów z zakresu innowacji, rewitalizacji
i inteligentnych specjalizacji realizowanych na Mazowszu. Dział DPMI w swoich działaniach stara się  łączyć firmy, uniwersytety i przywódców miast, aby mogli ze sobą współpracować i rozwiązywać problemy z którymi się borykają miasta. Współpraca ta może być na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

Do zadań działu należy również realizacja działań́ wspierających rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw i klastrów w województwie mazowieckim zgodnie z celami zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji. Działania te mają na celu zwiększanie internacjonalizacji ukierunkowanej na rozwój innowacyjności w województwie Mazowieckim oraz szukania wsparcia i finansowania działań proinnowacyjnych w Regionie.

Przykładem powyższych aktywności jest realizacja następujących projektów:

Bieżące:

  • Projekt BURNOUT PREVENT Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i MŚP, opracowanie innowacyjnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie polityk, które pomogą zapobiegać syndromowi wypalenia zawodowego pracowników w Europie Centralnej. Projekt realizowany ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE. Więcej>>
  • Projekt CE-PRINCE dotyczy stworzenia bardziej efektywnego pod względem zasobów i konkurencyjnego obszaru Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Projekt realizowany ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE Więcej>>
  • Projekt 3I solutions for PS realizowany ze środków w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Więcej>>
  • Projekt OD4GROWHT dotyczący dostępności i przetwarzania Open Data (OD), realizowany ze środków w ramach programu Interreg Europe Więcej>>

Zrealizowane:

  • Projekt GrennerSites z programu Interreg CENTRAL EUROPE z zakresu rewitalizacji Więcej>>
  • Projekt C-VoUCHER realizowany w ramach Horyzont 2020, który tworzy łańcuchy powiązań w Unii Europejskiej poprzez wsparcie MŚP wspólnie z innowacyjnymi akcjonariuszami (klastry, agencje rozwoju, korporacje, innowatorzy, early adopters, i inni), doprowadzając do przesunięcia łańcucha wartości o charakterze linearnym (cradle to waste) do modelu okrężnego- CE  (cradle to cradle). https://c-voucher.com/
  • Projekt Bridge2Europe, który umacniana współpracę między Regionami (Mazowsze, Saksonia-Anhalt, Hajdu-Bihar (Węgry) w zakresie projektów europejskich, jednocześnie pokazuje możliwości i atrakcyjność Regionu Mazowsza oraz gotowość Organów Zarządzających do współpracy w projektach międzynarodowych.
  • Projekt AgriRenaissance z programu Interreg Europe celem tego projektu jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia", aby zwiększyć zasoby w zakresie badań i innowacji oraz zdolności sektora rolno-spożywczego, stymulować współpracę i wspierać jej hybrydyzację.
  • Projekt BISON - finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Więcej>>
  • Projekt ADMA TranS4MErs - finansowany w ramach programu Horyzont 2020 UE. Więcej>>

Kontakt:

Michał Klepka
Dyrektor Działu Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Tel. kom. 501 711 663
m.klepka@armsa.pl

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
Tel. 22 566 47 66
a.krochmal@armsa.pl

Ilona Bąk
Tel. 22 566 47 86
i.bak@armsa.pl

Paweł Śliwa
Tel. 22 566 47 86
p.sliwa@armsa.pl