Dział Inwestycji Infrastrukturalnych

Do zadań Działu Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności:
1) realizacja działań projektu „Internet dla Mazowsza” w okresie trwałości,
2) wspomaganie partnerów regionalnych w działaniach na rzecz realizacji projektów dla społeczeństwa informacyjnego,
3) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystania środków pozabudżetowych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego Województwa,
4) popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego,
5) prowadzenie/nadzorowanie inwestycji w zakresie infrastruktury gospodarczej:  
a) inwestycje w zakresie transportu i łączności: sieć drogowa, kolejowa, telekomunikacyjna, transport,
b) inwestycje w zakresie energetyki: elektroenergetyka, infrastruktura gazowa, ciepłownictwo,
c) inwestycje w zakresie ochrony i kształtowania środowiska: regulacje rzek, kanalizacja, oczyszczanie ścieków,  
6) prowadzenie/nadzorowanie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej: inwestycje w zakresie budownictwa szkolnego, oświatowego, wypoczynkowego,
7) prowadzenie/nadzorowanie inwestycji budowlanych budownictwa przemysłowego, biurowego dla administracji publicznej,
8) prowadzenie/nadzorowanie inwestycji proekologicznych np.; fotowoltaika, energetyka wiatrowa,
9) realizacja projektów zleconych przez Samorząd Województwa.