Mazowsze

Mapa mazowwsze

Kilka faktów o Mazowszu

Powierzchnia 35 558,47 km2
Ludność 5 512 794 (GUS, stan na 7.12.2022 r.)
Średnie wynagrodzenie na Mazowszu (z Warszawą włącznie) 7 913,14 zł (GUS, stan na koniec 2022 r.)
Średnie wynagrodzenie na Mazowszu (z wyłączeniem Warszawy) 6 054,34 zł (GUS, stan na koniec 2022 r.)
Średnie wynagrodzenie w M. St. Warszawa 8 540,11 zł (GUS, stan na koniec 2022 r.)
PKB 22,71% (GUS, dane za rok 2022)

 

 • Mazowsze to najbardziej zaludnione i największe województwo na mapie administracyjnej Polski.
 • Mazowsze jest liderem polskich przemian.
 • Na Mazowszu wytwarzana jest największa cześć produktu krajowego brutto (PKB).
 • Na Mazowszu zarejestrowanych jest 989 530 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 20% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju.
 • 24% ze wszystkich zarejestrowanych w kraju dużych firm zarejestrowanych jest na Mazowszu.
 • 34% ze wszystkich zarejestrowanych w kraju firm z liczbą pracowników 1000 i więcej zarejestrowanych jest na Mazowszu.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje i Strategia Innowacji dla Mazowsza do roku 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) określa ramy strategiczne dla stworzenia środowiska sprzyjającego zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw. W pracach nad Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku uwzględniono rekomendacje wypracowane podczas warsztatów subregionalnych, warsztatów strategicznych, konsultacji internetowych, spotkań Regionalnych Grup Interesariuszy w ramach projektów Interreg Europa: SMARTY, Cohes3ion i AgriRenaissance oraz konsultacji społecznych RIS.

Do ważnych uwarunkowań dla RIS Mazovia 2030 należy nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2018 roku województwo mazowieckie składa się z dwóch jednostek statystycznych NUTS 2 („regionów” według systematyki stosowanej przez Eurostat); tj.:

Region Warszawski stołeczny (PL91):

 1. Warszawa
 2. Warszawski wschodni
 3. Warszawski zachodni

Region Mazowiecki regionalny (PL92):

 1. Radomski
 2. Ciechanowski
 3. Płocki
 4. Ostrołęcki
 5. Siedlecki
 6. Żyrardowski

Cele strategiczne RIS:

 1. Zwiększenie aktywności innowacyjnej na Mazowszu.
 2. Silne i efektywnie działające łańcuchy wartości łączące przedsiębiorstwa.
 3. Efektywny ekosystem tworzenia i wspierania innowacji.
 4. Wzrost umiędzynarodowienia mazowieckiego ekosystemu innowacji.

Obszary RIS (Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji)

 1. Bezpieczna żywność
 2. Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
 3. Nowoczesny ekosystem biznesowy
 4. Wysoka jakość życia

Więcej o Regionalnej Strategii Innowacji tutaj: https://innowacyjni.mazovia.pl/upload/pages/2321/2321-0.pdf