1. Klauzula dla osób będących zleceniobiorcami lub przedsiębiorcami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą przez okres minimum 6 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem odpowiedzi na przesłane zapytanie

2. Klauzula dla osób będących oferentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo zamówień publicznych
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym

3. Klauzula dla osób będących inwestorami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Polska Agencja Inwestycji I Handlu S.A. oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych a także podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum10 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową umieszczenia oferty inwestycyjnej

4. Klauzula dla osób uczestniczących w wydarzeniach gospodarczych

(Osoby zarządzające organizacją)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji statutowych działań Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO –przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum 5 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym

5. Klauzula dla osób uczestniczących w wydarzeniach gospodarczych

(Osoby będące pracownikiem zgłoszonej organizacji)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby biorącej udział w wydarzeniu
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym

6. Klauzula dla osób otrzymujących marketing

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą  do dnia wniesienia sprzeciwu
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji

7. Klauzula dla osób wnioskujących o udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem odpowiedzi na złożone zapytanie

8. Klauzula dla osób wysyłających korespondencję

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji. 

9. Klauzula informacyjna w zakresie usług informacyjnych dotycząca usług pro-eksport skierowanych do eksporterów oraz dotycząca usług pro-biz skierowanych do inwestorów realizowanych w ramach realizacji projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  w okresie trwałości w latach 2016-2020. 

Uprzejmie informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe:

3. będą przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, 
w celu realizacji działań związanych z realizacją projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w okresie jego trwałości w latach 2016-2020, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.);

4. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Dane będą przetwarzane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.  na podstawie umowy powierzenia; 
 
5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 
6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania: 
7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych 
w RODO), ograniczenia przetwarzania; 
 
8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w przypadku usług pro-biz skierowanych do inwestorów odmową umieszczenia oferty inwestycyjnej.