Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, ta część strony www.armsa.pl przeznaczona jest do komunikacji z akcjonariuszami. W tym miejscu zamieszczane są stosowane komunikaty oraz ogłoszenia Spółki.

Warszawa, 30 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji  w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 
od 8.00 do 14.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.