1. Klauzula informacyjna dla osób będących zleceniobiorcami (umowy z osobami fizycznymi)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej w celu ustalenia, dochodzenia, obrony praw lub roszczeń związanych z realizacją umowy, a także będą przetwarzane w związku z nałożeniem na administratora obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego m. in. z  przepisów prawa w zakresie prawa podatkowego, a także ustawy o archiwizacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające.
 6. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą przez okres minimum 6 lat.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1.1 Klauzula informacyjna dla osób będących zleceniobiorcami (umowy z przedsiębiorcami)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej w celu ustalenia, dochodzenia, obrony praw lub roszczeń związanych z realizacją umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
4. Dane osobowe:  

 1. osób reprezentujących przedsiębiorcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1     lit. c RODO wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i     właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 2. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego m. in. z      przepisów prawa w zakresie prawa podatkowego, a także ustawy o archiwizacji.
 3. osób wskazanych przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a przedsiębiorcą. Dane zostały podane przez przedsiębiorcę w ramach zawieranej umowy. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ścisłe powiązanie osoby z administratorem ponieważ pracuje na rzecz klienta Administratora.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające.
6. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą przez okres minimum 6 lat.
7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 4

2. Klauzula dla osób będących oferentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo zamówień publicznych
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym

3. Klauzula dla osób będących inwestorami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Polska Agencja Inwestycji I Handlu S.A. oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych a także podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum10 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową umieszczenia oferty inwestycyjnej

4. Klauzula dla osób uczestniczących w wydarzeniach gospodarczych

(Osoby zarządzające organizacją)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz w celu realizacji statutowych działań Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO –przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres minimum 5 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym

5. Klauzula dla osób uczestniczących w wydarzeniach gospodarczych

(Osoby będące pracownikiem zgłoszonej organizacji)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby biorącej udział w wydarzeniu
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym

6. Klauzula dla osób otrzymujących marketing

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą  do dnia wniesienia sprzeciwu
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji

7. Klauzula dla osób wnioskujących o udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku
  o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymaganym przez przepisy będą przechowywane przez okres maksymalnie 5 lat na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem odpowiedzi na złożone zapytanie

8. Klauzula dla osób wysyłających korespondencję

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji. 

9. Klauzula informacyjna w zakresie usług informacyjnych dotycząca usług pro-eksport skierowanych do eksporterów oraz dotycząca usług pro-biz skierowanych do inwestorów realizowanych w ramach realizacji projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  w okresie trwałości w latach 2016-2020. 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe:

3. będą przetwarzane zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, 
w celu realizacji działań związanych z realizacją projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w okresie jego trwałości w latach 2016-2020, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.);. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Dane będą przetwarzane przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.  na podstawie umowy powierzenia; 
5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 
Przysługuje Pani/Pan prawo żądania: 

7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych 
w RODO), ograniczenia przetwarzania; 
8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w przypadku usług pro-biz skierowanych do inwestorów odmową umieszczenia oferty inwestycyjnej. 

10. Klauzula informacyjna - Postępowanie kwalifikacyjne do Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. a) tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z:
 • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym
 • ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji toczącego się postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania aktualnego postępowania kwalifikacyjnego, lecz nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia.  W przypadku osób zakwalifikowanych dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celach archiwalnych przez okres wynikający z regulacji wewnętrznych Spółki dotyczących przechowywania dokumentów, w tym w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności osoby zatrudnione w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Członkowie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., które są upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Dodatkowo odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11. Klauzula informacyjna dotycząca projektu: "Internet dla Mazowsza" - umowy ramowe i szczegółowe

Klauzula informacyjna w związku z realizacją w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza” lub będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem rozwiązania umowy z dnia 3 października 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przejęcia przez Województwo Mazowieckie roli operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.

Uprzejmie informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe:

3. przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: RODO w celu:

a) wykonywania działań związanych z realizacją umowy cesji umowy ramowej/szczegółowej lub 

b) wykonywania działań związanych z realizacją umowy ramowej/szczegółowej  

oraz 

przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego: RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej w celu ustalenia, dochodzenia, obrona praw lub roszczeń związanych z realizacją umowy.

4. odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania: 

6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych 
w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy ramowej/szczegółowej/ umowy cesji umowy ramowej/szczegółowej.

12. Klauzula informacyjna dotycząca projektu: "Internet dla Mazowsza" – roszczenia

Klauzula informacyjna w związku z realizacją w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza” lub będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem rozwiązania umowy z dnia 3 października 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przejęcia przez Województwo Mazowieckie roli operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.
Uprzejmie informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3. przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, w celu realizacji działań związanych z uregulowaniem roszczeń w projekcie Internet dla Mazowsza;

4. odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO) oraz ograniczenia przetwarzania;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uregulowania roszczeń w projekcie Internet dla Mazowsza.

13. Klauzula informacyjna dotycząca projektu: "Internet dla Mazowsza" –  dotyczy osób reprezentujących przedsiębiorcę oraz osób wskazanych przez przedsiębiorcę jako osoby do kontaktu

Klauzula informacyjna w związku z realizacją w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza” lub będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem rozwiązania umowy z dnia 3 października 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przejęcia przez Województwo Mazowieckie roli operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorcę oraz osób wskazanych przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.  

3. Dane osobowe:  
1) osób reprezentujących przedsiębiorcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
2)  osób wskazanych przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a przedsiębiorcą. Dane zostały podane przez przedsiębiorcę  w ramach zawieranej umowy. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ścisłe powiązanie osoby z administratorem ponieważ pracuje na rzecz klienta Administratora.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a także Agencji Rozwoju Mazowsza S.A  z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% kontrolowana przez Województwo Mazowieckie odpowiedzialna za eksploatację Sieci) oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto osobom wskazanym przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.  
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.