Dostępność architektoniczna

Siedziba Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. znajduje się przy ul. Świętojerskiej 9 (róg z ul. Telakowskiej) w Warszawie (dzielnica Śródmieście).

Dział Szkoleń i Promocji Terytorialnej zlokalizowany jest w budynku przy ul. Świętojerskiej 5/7. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Dostęp do budynku jest bezpośrednio z ulicy, bez progów i schodów. W budynku jest winda. Toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Świętojerskiej 9 (wejście B) - wejście przez furtkę, a następnie po schodach. Brak podjazdu dla wózków. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi (wewnątrz) znajduje się videodomofon.

Dla osób na wózkach istnieje możliwość dostania się do budynku od strony ul. Telakowskiej (wjazd na parking). Znajdują się tam wejścia C i D bez żadnych barier w postaci progów czy też utrudnień architektonicznych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Budynek nie posiada wind, w związku z tym nie ma możliwości pionowego przemieszczania się dla osób na wózkach  (zejście do przyziemia). Obsługa interesantów odbywa się w sekretariacie na poziomie 0.

Dostosowania dodatkowe:
W samej siedzibie ARM S.A. nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one jednak na terenie budynku na poziomie 0, w części zajmowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Budynek jest monitorowany.

Dostępność parkingu:
Istnieje możliwość zaparkowania samochodu dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ul. Telakowskiej).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do siedziby ARM S.A. jak i do całego budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak pętli indukcyjnych.

 

Deklaracja dostępności serwisów internetowych ARM S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.armsa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: www.armsa.pl oraz www.armsa.bip.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2006
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2018

Strony internetowe są częściowo zgodne z Ustawą.

Na stronach www.armsa.pl oraz www.armsa.bip.org.pl nie są publikowane żadne materiały audiowizualne, które wymagałyby dostosowania dla potrzeb osób niesłyszących, z niedosłuchem, niedowidzących, niewidzących.

Obydwie strony są wyposażone w funkcje zwiększenia kontrastu i czcionek.

Strony są zaprojektowane tak, aby były responsywne i zapewniały komfort użytkowania na urządzeniach mobilnych.

Aplikacje mobilne:
ARM S.A. nie posiada aplikacji mobilnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontakt:
Wszystkie uwagi związane z dostępnością stron internetowych prosimy zgłaszać na adres email: biuro@armsa.pl lub telefonicznie 0-22 566-47-60.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data sporządzenia: 2021-03-05;

Data aktualizacji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.