Regulamin VIII EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu

„GRUNT NA MEDAL” 2018

organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspólnie z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora - Partnerami PAIH

Cel konkursu:

 • Wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie spośród terenów o parametrach opisanych w załączniku nr .

Przewidywana korzyść dla gminy – uczestnika konkursu:

Zwiększenie szansy na pozyskanie inwestora dzięki:

 • preferencyjnemu wskazaniu zwycięskich terenów przez PAIH i urzędy marszałkowskie przy proponowaniu lokalizacji inwestorom,
 • promocji terenów – zwycięzców konkursu na forum międzynarodowym, prowadzonej przez PAIH i zarządy województw.

Zasady konkursu:

 1. Ogłoszenie o konkursie, ewentualnych zmianach w jego zasadach i warunkach uczestnictwa jest umieszczane na portalu PAIH www.paih.gov.pl, urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują cię Centra Obsługi Inwestora (COI) – Partnerzy PAIH.
 2. Konkurs „Grunt na medal” jest adresowany do starostów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce.
 3. Z udziału w konkursie wykluczone są tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych (włączone do SSE na mocy art.4 u.1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. „O specjalnych strefach ekonomicznych” Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 z p.z.), Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz tereny, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu Grunt na Medal.
 4. Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są one zlokalizowane.
 5. Zgłaszane tereny mogą stanowić własność starostwa lub gminy bądź mieć inny, ale prawnie uregulowany status własnościowy. Niezbędne jest wówczas oświadczenie właściciela prywatnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a.
 6. Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane (greenfield) przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.
 7. Jedna gmina może zgłosić więcej niż jeden teren inwestycyjny.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 9. Komisja konkursowa wybiera jeden teren inwestycyjny w każdym województwie. W wyniku prac komisji wyłoniona zostaje lista 16 zwycięzców.

Komisja Konkursowa

Komisja konkursowa pracuje w składzie:

 • 1 przedstawiciel PAIH,
 • 1 reprezentant urzędu marszałkowskiego właściwego dla danego województwa,
 • 1 reprezentant regionalnego COI – Partnera PAIH właściwego dla danego województwa.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Przebieg konkursu:

 • Zgłoszenia terenów inwestycyjnych do konkursu należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem przyjęcia terenu do udziału w konkursie jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego opisu terenu w języku polskim i angielskim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu wraz z materiałami uzupełniającymi oraz krótkiej informacji o gminie według wzorca (załącznik nr 5).
 • Kompletne zgłoszenia terenów inwestycyjnych wraz z opisem i materiałami uzupełniającymi, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy właściwy dla danego województwa. Oryginał zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 3) oraz ew. oświadczenia właściciela prywatnego (załącznik nr 2 lub załącznik nr 2a) należy dosłać pocztą tradycyjną do regionalnego COI – Partnera PAIH. Listę z adresami zawiera załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 • Termin przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 4 czerwca 2018 r.
 • Praca komisji konkursowej obejmuje dwa etapy wyboru finalisty:
  • Etap I – do 18 czerwca 2018 r. selekcja kandydatów na podstawie nadesłanych materiałów tj. opisu działek, załączonych zdjęć i map. Wstępnej selekcji kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny w danym województwie dokonują pracownicy właściwego terytorialnie regionalnego COI – Partnera PAIH, w terminie do 11 czerwca 2018 r. Sporządzona przez pracowników COI lista terenów jest następnie weryfikowana i ostatecznie zatwierdzana przez członków komisji konkursowej z ramienia PAIH
  • Etap II – do 31 grudnia 2018 r. - wizytacja terenów wyselekcjonowanych w I etapie i wyłonienie spośród nich 16 zwycięzców.
  • Podczas wizytacji wybranych do II etapu terenów, dodatkowej ocenie podlegać będzie prezentacja nieruchomości. Założenia prezentacji stanowią załącznik nr 7.
  • Komisja konkursowa wizytująca poszczególne województwa występuje w pełnym 3 osobowym składzie, obejmującym 2 reprezentantów danego województwa i 1 pracownika PAIH.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 roku. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na portalu PAIH www.paiz.gov.pl, na stronach internetowych urzędów marszałkowskich oraz instytucji, w których znajdują się Regionalne COI

 • Partnerzy PAIH. Uhonorowanie zwycięzców nastąpi w trakcie specjalnie na tą okoliczność zorganizowanej konferencji.

Nagrody dla zwycięzcy w konkursie „Grunt na Medal” 2018:
W VIII edycji konkursu „Grunt na Medal” nagrodą dla zwycięzcy będzie:

 • okolicznościowa statuetka,
 • certyfikat „Grunt na medal” 2018 podpisany przez Prezesa PAIH i Marszałka Województwa,
 • możliwość używania logo „Grunt na medal” 2018 w materiałach promocyjnych,
 • promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIH,
 • specjalna promocja terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i urzędy marszałkowskie.

Załączniki:

Grunt na Medal 2018_Zał.1_Parametry terenu
Grunt na Medal 2018_Zał.2_Oświadczenie właściciela prywatnego
Grunt na Medal 2018_Zał.2a_Oświadczenie właściciela prywatnego_instytucje państwowe
Grunt na medal 2018_Zał.3_Formularz zgloszeniowy
Grunt na medal 2018_Zał.4_formatka opisu oferty
Grunt na Medal 2018_ Zał.5_wzór opisu gminy
Grunt na Medal 2018_Zał.6_Lista z adresami COI
Grunt na Medal 2018_Zał.7_założenia prezentacji gminy podczas audytu
Grunt na Medal_Regulamin 2018