Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Projekt zakładał wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, gdzie organem prowadzącym są jednostki samorządu. Głównymi celem projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu. Uczestnikami i głównymi odbiorcami wsparcia było ponad 3500 uczniów szkół zawodowych i techników.

Projekt zrealizowany był w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt kierowany był przez lidera projektu – Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. i realizowany w partnerstwie z blisko 20 partnerami – jednostkami samorządu z terenu całego województwa mazowieckiego.

Główne formy wsparcia przewidziane w projekcie dotyczyły:
• organizacji zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. ICT, przedsiębiorczość, języki obce, nauki matematyczno-przyrodnicze),
• organizacja płatnych staży dla uczniów w przedsiębiorstwach,
• doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt techniczno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego
• organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów,
• doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

W ramach projektu założono również opracowanie modelu współpracy z przedsiębiorcami. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez wprowadzenie nowych przedmiotów, modernizację programów już istniejących będzie odbywał się zgodnie z opracowanym modelem, poprzez ścisłą współpracę pomiędzy organami prowadzącymi, szkołami a przedsiębiorcami, którzy będą rekomendować i konsultować proponowane zmiany. Wypracowany model współpracy z pracodawcami na trwale przyczyni się do zacieśnienia współpracy szkół i pracodawców, co przełoży się na lepsze dostosowanie oferty i jakości kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do oczekiwań rynku pracy.

Więcej informacji na stronie projektu www.zawodowemazowsze.plwww.zawodowemazowsze.pl