logo

 

ZAPROSZENIE

 

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Dom Maklerski AFS Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają na bezpłatne stacjonarne szkolenie pt.:

„Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”

 

Termin: 10-11 października 2023, godz. 8:45-16:00 (wtorek) 09:00-15:30 (środa)

Miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Aula parter

 

Link do rejestracji na szkolenie (rejestracja do dnia 09.10.2023 godz. 16:00)

 

Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwu problemy.

Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Państwa marże handlowe, trudniej jest Wam zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych.

Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe w Państwa bilansach …

… To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”.


Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego:

- Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

- Łukasz Leszczyński - Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.

Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne (z życia wzięte) przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.

Pokażą swoje metody od "kuchni", wypracowane na przestrzeni 25 lat działalności na rynku walutowym . Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN. Przekażą informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówią metody księgowego oraz kasowego zarządzania ryzykiem walutowym.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową, lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.

Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne.

W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

 

 Dlaczego warto przyjść na szkolenie:

 

 1. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
   
 2. Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
   
 3. Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
   
 4. Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.

 

 

I dzień
10.10.2023 (wtorek)

8:45- 9:00

Rejestracja uczestników

09:00–9:15

Informacje o ORGANIZATORZE – Agencja Rozwoju Mazowsza

09.15–10.15

Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

Sezonowość kursu EUR/PLN

Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

10:15–10:25

Przerwa kawowa

10:25–11:25

Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.

Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

11:25–11:35

Przerwa kawowa

11:35–12:35

Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego:

 • Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;
 • Rachunkowość zabezpieczeń;
 • Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie);

Wyjaśnienie pojęć związanych z „otwartą pozycją walutową”.

12:35–12:45

Przerwa kawowa

12:45–13:30

Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;
 • Ryzyko księgowe;

Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

13:30–14:15

Lunch

14:15–16:00

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
 • Lokaty dwu-walutowe.

 

II dzień
11.10.2023 (środa)

09.00–10.30

Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy:

 • Otwarta linia walutowa-kredytowa
 • Forward walutowy;
 • Opcja walutowa;
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji;
 • Lokaty dwu-walutowe.

10.30–10.45

Przerwa kawowa

10.45–11.45

Przydatne techniki operacyjne:

 • Metoda 50/50;
 • Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

11.45-11.55

Przerwa kawowa

11.55–13.00

Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego.

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.

„Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.

13.30–13.45

Lunch

13.45–15.30

Rachunkowość zabezpieczeń.

 • Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.

Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.

Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program

 

Eksperci prowadzący szkolenie:

 • Jacek Maliszewski, Dyrektor do spraw rynków finansowych Domu Maklerskiego AFS,
  autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
 • Łukasz Leszczyński, Starszy Manager ds. Ryzyka Rynkowego Domu Maklerskiego AFS.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski AFS Sp. z o.o.  ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa. Kontakt: biuro@dmafs.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
 10. zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.