Serdecznie zapraszamy reprezentantów podmiotów, które chcą mieć wpływ na ukierunkowanie wsparcia publicznego dot. działalności badawczo-rozwojowej w latach 2022-2027 na spotkania warsztatowe w styczniu i lutym. Na warsztatach online pracować będziemy nad aktualizacją i dostosowaniem priorytetowych kierunków badań, które ukierunkują wsparcie z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wybrania terminu spotkania, który jest dla Państwa najbardziej odpowiedni: https://form.typeform.com/to/jK0M10Zx.

Firma Swarmcheck wraz z Eurokreatorem na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizują projekt mający na celu zidentyfikowanie priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego:

1. Bezpieczna żywność – zapewnianie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska, m.in. poprzez doskonalenie produktów i procesów związanych z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją;
2. Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze - rozwiązania technologiczne prowadzące do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów (w tym m.in. Przemysł 4.0), w celu zwiększenia liczby innowacji przyczyniających się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i infrastruktury;
3. Nowoczesny ekosystem biznesowy - rozwiązania technologiczne, procesy oraz usługi instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem (w tym m.in. rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym) w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, poprawy dostępu do kompleksowych usług wsparcia biznesu oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko;
4. Wysoka jakość życia - rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne, przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej oraz wdrażanie innowacji społecznych w celu zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca do życia i rozwoju mieszkańców.

Zastanowimy się, jakie tematy badań w istotnym stopniu przyczynią się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego województwa oraz przedsiębiorstw. Podczas spotkań użyta zostanie autorska platforma do mapowania argumentacji "Swarmcheck". Jest to kontynuacja prac z lat 2014 - 2018, w których grupy robocze złożone przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu - określały najważniejsze kierunki badań. W ramach obecnych prac organizujemy spotkania online. Liczymy, że są Państwo gotowi podzielić się swoją wiedzą. Udział w warsztatach będzie również okazją do nawiązania długoterminowej współpracy i wpływu na strategiczne planowanie w obszarze wspierania innowacyjności Mazowsza poprzez dołączenie do grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. koncepcji inteligentnej specjalizacji Mazowsza: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/inteligentna-specjalizacja.html.
Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku dostępne są w formie broszury do pobrania pod adresem: https://innowacyjni.mazovia.pl/download/2370/.