Zaproszenie

 

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Niezależny Dom Maklerski S.A.

serdecznie zapraszają na dwudniowe bezpłatne szkolenie pt.:

„Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”

 

Termin: 15-16 września 2022, godz. 9.00- 16.00

Miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Sala Konferencyjna, parter

Rejestracja na wydarzenie do dn. 14.09.2022 do godz. 15.00: LINK DO REJESTRACJI

 

Szkolenie będzie przeprowadzone przez ekspertów rynku walutowego:

- Głównego ekonomistę NDM S.A. Pana Jacka Maliszewskiego, autora książki "Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego - Poradnik Praktyczny".

-Pana Łukasza Leszczyńskiego: Zarządzający ryzykiem finansowym  w Niezależnym  Domu Maklerskim S.A.

Prowadzący p. Jacek Maliszewski pokaże same praktyczne z życia wzięte przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 15 lat.

Mało teorii, dużo praktyki. Pokaże swoje metody od "kuchni".  Opowie na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN.

Prowadzący p. Łukasz Leszczyński przekaże informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówi ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego (ujęcie kasowe wobec księgowego).Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.

Szkolenie adresowane głównie do dyrektorów finansowych, ich zastępców; jak również do właścicieli firm, członków rad nadzorczych, członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe w firmie; do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe) lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut. 

W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji

 

 Dlaczego warto przyjść na szkolenie:

 • Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
 • Każda firma, zależna od poziomów kursów walutowych, narażona jest na straty- nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 • Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją; na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 • Ryzyko walutowe należy zabezpieczać; ważne jednak, aby robić to dobrze. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń przed tym ryzykiem; pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym; pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę. Coś co wydaje się być trudne, staje się łatwe, jeśli wiemy jakimi narzędziami należy się wspomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze momentu wymiany waluty.

 

Program

 

Dzień I

9.00- 10.30

1. Proces zarządzania ryzykiem kursu walutowego - z jakich elementów się składa?

• Dokumentacja formalna: "Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym", " Polityka

zarządzania ryzykiem kursowym", "Rachunkowość zabezpieczeń" - jako element uzupełniający

proces zarządzania ryzykiem.

• Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami gospodarczymi (dział zamówień importowych,

dział sprzedaży eksportowej),które generują powstawanie ryzyka kursowego oraz działem

finansowym, odpowiedzialnym za neutralizację powstającego ryzyka kursowego.

• Wybór celu jaki chce osiągnąć podmiot gospodarczy - czy koncentrujemy się na zarządzaniu

ryzykiem w ujęciu księgowym, czy też w ujęciu kasowym? Zalety i wady każdej z metod.

• Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka

kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity

skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie).

• Konieczność ciągłego dokształcania się pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania

ryzykiem kursowym.

• Możliwość korzystania z zewnętrznych wyspecjalizowanych firm doradczych przy realizacji

procesu zarządzania ryzykiem kursowym - zalety i wady, ile to kosztuje, ile można zaoszczędzić.

2. Wyjaśnienie pojęć:

• otwarta pozycja walutowa,

• zamknięta pozycja walutowa,

• długa pozycja walutowa,

• krótka pozycja walutowa.

• Zdarzenia gospodarcze wywołujące powstawanie otwartej pozycji walutowej oraz darzenia

zamykające pozycję walutową.

 

10.30- 10.45 Przerwa kawowa

 

10.45- 12.15

3. Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

• Forward walutowy

• Opcja walutowa

• Strategie złożone z forwardów oraz opcji

• Lokaty dwu-walutowe

 

12.15- 12.45 Przerwa na lunch

 

12.45- 14.15

4. Rozróżnienie typu ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

• Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe

• Ryzyko ekonomiczne długoterminowe

• Ryzyko księgowe

• Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego ryzyka, a jakich

instrumentów należy się wystrzegać.

5. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających

ryzyko kursowe - analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

 

14.15- 14.30 Przerwa kawowa

 

14.30- 16.00

6. Przydatne techniki operacyjne:

• Metoda 50/50

• Rolowanie w przód zapadających transakcji - oddalenie terminu zapadalności

• Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności.

Strona - 5 - z 6

• Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.

• Metoda SWAPowania - przydatna dla importerów oraz eksporterów.

 

Dzień II

9.00-10.30

7. Przegląd bieżących prognoz kursów walut - mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw

kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

8. Dostęp do notowań rynku międzybankowego - serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania

brokerów walutowych.

 

10.30- 10.45 Przerwa kawowa

 

10.45- 12.15

9. Sezonowość (w obrębie roku) kursu EUR/PLN - okresy gdy złoty tradycyjnie jest silny oraz

tradycyjnie jest słaby. Przegląd danych statystycznych.

10. Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów

budżetowych.

 

12.15- 12.45 Przerwa na lunch

 

12.45- 14.15

11. Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego

• Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym - porównanie

• Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne

traktowanie)

• Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych

• „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu

walutowego w spółce - zadanie w Excelu.

• Podsumowanie.

 

14.15- 14.30 Przerwa kawowa

 

14.30- 16.0012. Rachunkowość zabezpieczeń

• Wycena bilansowa - zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki (przykład)

• Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń

• Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń

• Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne "lekarstwo na ułomności" zasad ogólnych przy

wycenie bilansowej

• Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń

• Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń

• Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Niezależny Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wpólna 56, 00-684  Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iodo@ndm.com.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby biorącej udział w wydarzeniu
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym.