W dniu 1 lutego 2023 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. współorganizowała, we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji NUB, konferencję poświęconą „Przyszłości kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Konferencję zorganizowano w trybie hybrydowym. Wzięło w niej udział około 70 przedstawicieli różnych interesariuszy sektora BSS, w tym pracodawców, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, szkół średnich, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz członków SRK NUB.

Wydarzenie otworzył Pan Piotr Fałek – Przewodniczący SRKNUB wspólnie z Panem Arturem Andrysiakiem –  członkiem Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Następnie głos zabrała Pani Anna Grochowska – z-ca kierownika Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, która omówiła zagadnienie kompetencji przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie średnio- i długo- okresowej.


W kolejnej prelekcji wystąpił Pan Paweł Magdoń- Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Warszawie, który odniósł się do zagadnienia Kompetencji jutra w kontekście szkół województwa mazowieckiego, przedstawiając możliwości oraz przykłady działań szkół z województwa mazowieckiego wspierające wyposażanie uczniów w kompetencje przyszłości.

Następnie Pan dr Bartosz Sobotka – Animator SRKNUB przedstawił inicjatywy, które udało się osiągnąć w czasie dotychczasowej działalności rady.

Jeszcze przed przerwą Panie Dorota Paszyńska oraz Marta Jeruzalska z firmy HTC zaprezentowały perspektywy rozwoju technologii VR w kontekście edukacji, podając wiele przykładów jej zastosowań i udowadniają zarazem, że technologia VR to już nieodłączny element teraźniejszości.

Po przerwie kawowej Pan Piotr Fałek zaprezentował środowisko VR wspierające proces edukacyjny w zakresie wybranych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Część panelowa dotyczyła współpracy samorządu, biznesu i oświaty w kontekście rozwoju kompetencji jutra. Wzięli w niej aktywny udział:

- Pani Małgorzata Białczak – kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

- Pani dr Justyna Godlewska‐Szyrkowa – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski;

- Pani Joanna Misiakowska – Dyrektor Zespołu Szkól im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie;

- Pani Anna Górecka – Kierownik kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu;

- Pani Weronika Ziętara – Branch Manager w Gi Group;

- Pan Michał Kozicki – Współzałożyciel Bones studio;

- Pan Maciej Tauber - Lider projektu ZSK 5, Instytut Badań Edukacyjnych;

- Pan Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio.     

Ostatnią część konferencji stanowiły trzy warsztaty online. Pierwszy z nich „Formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych” poświęcony był konkretnym możliwościom kooperacji pomiędzy szkołami, uczelniami a pracodawcami sektora NUB. Drugi zatytułowany „Fundusze na kompetencje dla sektora NUB” pokazywał wsparcie finansowe z aktualnych i przyszłych funduszy unijnych dla przedsiębiorców sektora BSS z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji. Trzeci warsztat prowadzony przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczył sposobów i korzyści z wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla pracodawców i pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

nub1

nub2