Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami słabo widzącymi, niewidomymi oraz z niepełnosprawnością ruchową

Termin realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2014
Cel projektu: umożliwienie podniesienia kwalifikacji 144 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Grupa docelowa: nauczyciele pracujący w szkołach na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach z działania 9.4 PO KL.


Liczba osób objętych wsparciem: 138


Zakres wsparcia: szkolenia w zakresie wykorzystania technologii informatycznych wspomagających proces nauczania oraz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach szkoleń nauczyciele zapoznawali się z nowoczesnymi programami i urządzeniami służącymi do powiększania tekstu, urządzeniami brajlowskimi, notatnikami brajlowskimi, wirtualnymi klawiaturami, programami typu OCR, notatnikami dźwiękowymi, technologiami tworzenia grafiki dotykowej, opcjami ułatwiającymi dostęp niepełnosprawnym do systemu operacyjnego Windows.