Moje najważniejsze miejsce – rodzina

Celem projektu jest złagodzenie procesów wykluczenia społecznego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe zastosowanie różnych typów działań w odniesieniu do każdego z 500 uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. Uczestnikami projektu (UP) jest 500 osób z rodzin wielodzietnych wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu (UP) w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla 500 osób.

2. Usługi w placówkach wsparcia dziennego- rozwijanie kompetencji kluczowych: warsztaty kształtujące kompetencje uczenia się dla 300 dzieci i młodzieży korzystającej z usług placówek wsparcia dziennego.

3. Zintegrowane wsparcie rodzin: wsparcie rodzin w kształtowaniu kompetencji społecznych i

obywatelskich oraz możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego i coachingu (dla 500 os.+ otoczenie rodzin).

4. Aktywizacja zawodowa - wsparcie zawodowe dla 200 os. dorosłych.

5. Pośrednictwo pracy - wsparcie zawodowe dla 200 os. dorosłych.

 

Działania skierowane do rodzin przewidziane w proj. to kompleksowe wsparcie całego systemu rodzinnego. Efektem proj. jest/będzie wzrost kapitału społ., zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz wzrost zatrudnienia osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu: 4 998 590,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 998 872,00 zł