Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski

Tytuł projektu: "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski"
Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Powiat: Warszawa (m.st. Warszawa)
Gmina: -
Priorytet: PRIORYTET I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: 1.7. Promocja gospodarcza
Wartość projektu: 26 052 052,49 zł
Wysokość dofinansowania UE: 25 390 582,95 zł
Okres realizacji: lata 2012-2015

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. była wykonawcą Projektu pn. "Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski", którego Beneficjentem był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.7 „Promocja gospodarcza”.

Cele projektu:

Celem Projektu „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” było informowanie o potencjale gospodarczym województwa, jak również przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie inwestowania w województwie. Istotą działań zaplanowanych w Projekcie było zapewnienie województwu mazowieckiemu miejsca w czołówce gospodarczych liderów na rynku krajowym i zagranicznym poprzez promowanie regionu jako przyjaznego dla przedsiębiorców stawiających na innowacje i nowoczesne rozwiązania biznesowe.

W ramach Projektu realizowano cel promocji gospodarczej regionu poprzez:

 • organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
 • uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • kampanię promocyjną obejmującą reklamę telewizyjną, radiową, prasową oraz internetową.

W celu umożliwienia jak najatrakcyjniejszej identyfikacji wizualnej Projektu opracowano logotyp, którego symbolika odnosi się do regionu Mazowsza.

Działania:

Podczas targów międzynarodowych województwo mazowieckie dysponowało własną powierzchnią, na której mazowieccy przedsiębiorcy mieli okazję przedstawienia swojej oferty, oraz gdzie prezentowało materiały inwestycyjne województwa mazowieckiego oraz materiały zachęcające do odwiedzenia Mazowsza. Oprócz tego prowadzone były działania mające na celu przybliżenie kultury, kuchni i zwyczajów Mazowsza, co pośrednio wpływa na zwiększenie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów i odwiedzających. Organizowanie udziału w targach o międzynarodowej renomie  miało na celu wspieranie mazowieckich przedsiębiorców z małych i średnich firm, którzy nie byliby w stanie uczestniczyć w takich wydarzeniach samodzielnie z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

Udział przedstawicieli firm w misjach gospodarczych służyć miał poznaniu obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzaniu wybranych targów bądź wystaw, wzięciu udziału w zorganizowanych spotkaniach B2B, pozyskaniu klientów. Misje stanowią świetna okazję do rozpoczęcia międzynarodowego partnerstwa handlowego, pozwalają również na bezpośredni wgląd w rynek technologii stosowanych przez konkurencję, niejednokrotnie prowadząc do ich stopniowego wdrożenia w kraju. Misje skierowane były do mazowieckich przedsiębiorców poszukujących możliwości nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z zagranicznymi poprzez wyszukiwanie dla nich potencjalnych partnerów zagranicznych oraz odbiorców (rozmowy B2B).

W ramach Projektu organizowano również Fora Gospodarcze,  skierowane było do mazowieckich przedsiębiorców, których celem było stworzenie możliwości do zawarcia nowych kontaktów z przedsiębiorstwami zagranicznymi, a także poznanie rynku lokalnego.

Rekrutacja na wydarzenia była przeprowadzana za pomocą ankiety. Na podstawie udzielonych przez przedsiębiorców odpowiedzi, zgodnie z punktacją określoną w ankiecie obliczana była sumaryczna liczba punktów. Suma zdobytych punktów decydowała o pozycji na liście rankingowej. Warunkiem koniecznym do znalezienia się na liście rankingowej wydarzenia było: wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej wraz z: aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Po zakończeniu rekrutacji analizowano nadesłane dokumenty pod kątem:

 • spełniania kryteriów przyznania pomocy de minimis na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • spełniania kryteriów zgodnych z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE l z 28 grudnia 2006 roku 1379/5), a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. nr 236, poz. 1562),
 • kryteriów zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Na wydarzenie kwalifikowano określoną liczbę przedsiębiorstw z najwyższą punktacją oraz spełniające wyżej wymienione kryteria. Regulamin naboru na wydarzenia realizowane w ramach Projektu został określony w dokumencie „Regulamin rekrutacji”. Regulamin ten był stosowany wobec wszystkich wydarzeń objętych rekrutacją oraz wobec wszystkich zgłaszających się beneficjentów.

O planowanych wydarzeniach informowano za pośrednictwem strony internetowej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Osiągnięte wyniki:

W całym okresie realizacji Projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” zorganizowano udział w:

 • 21 wydarzeniach targowo wystawienniczych;
 • 4 forach gospodarczych;
 • 3 misjach gospodarczych;
 • 2 festiwalach / wystawach o randze międzynarodowej;
 • 1 kongresie;
 • 1 seminarium.

Podczas realizacji wyżej wymienionych działań współpracowano  z (i/lub udzielono pomocy w zakresie promocji) z 99 mazowieckimi przedsiębiorcami:

 • 64 przedsiębiorcami z branży rolno spożywczej;
 • 10 przedsiębiorcami z branży turystycznej;
 • 9 przedsiębiorcami z branży chemicznej;
 • 11 przedsiębiorcami z branży meblarskiej;
 • 5 przedsiębiorcami z branży IT/ICT.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

RPO WM logo