Mazowiecka Akademia Nauczyciela

Projekt skierowany jest do nauczycieli i innych pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 r. Dodatkowo uczestnik projektu musi zamieszkiwać obszar województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uczestnicy projektu zostaną bezpłatnie objęci wsparciem w postaci:
• poradnictwa psychologicznego (grupowego i indywidualnego) – 421 osób
• poradnictwa zawodowego (grupowego i indywidualnego) – 421 osób
• szkolenia zawodowego składającego się z trzech bloków tematycznych: z zakresu postaw trenerskich, szkolenie produktowe w kontekście sprzedaży usług trenerskich oraz trening umiejętności szkoleniowych  - 421 osób
• doradztwa oraz szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  - 21 osób
• organizacji studiów podyplomowych  - 400 osób
• pośrednictwa pracy – 400 osób
W pierwszej kolejności wsparciem zostają objęte osoby, które w chwili przystąpienia do projektu już utraciły pracę, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, a w następnej kolejności osoby przewidziane do zwolnienia bądź zagrożone zwolnieniem.
 
Więcej informacji na stronie www.oswiata.mazowsze.plwww.oswiata.mazowsze.pl

Okres realizacji: 01.05.2014 r. – 30.09.2015 r.