Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatora) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i studiów podyplomowych. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Ile można otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

• planujące przeszkolić pracowników;

• spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;

• zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

• prowadzące działalność w ramach następujących PKD*

o Grupa 69.2: Działalność rachunkowo-księgowa;

o Dział 70. Działalność firm centralnych (head offices);

o Grupa 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej;

o Grupa 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

o Grupa 82.2. Działalność centrów telefonicznych

*nie musi być to działalność wiodąca przedsiębiorstwa

Tematy szkoleń* wynikające z rekomendacji Rady NUB:

• Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

• Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

• Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

• Prowadzenie mediacji sadowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

• Studia podyplomowe - systemy zarządzania klasy ERP z modułem zarządzania konfliktem w organizacji

*liczba godzin szkoleń zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb;

*możliwość realizacji w formie zdalnej

Warunki udziału (pierwszy krok):

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2