logo

 

IMPETUS: europejskie partnerstwo na rzecz opracowania nowych form regulacji dla tymczasowych zastosowań w zrównoważonej rewitalizacji miast

 

W dniach 17 i 18 maja we Florencji odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące projekt, w którym wzięły udział władze
regionalne i lokalne z sześciu krajów europejskich. Głównym celem partnerstwa będzie promowanie zmian w polityce,
które mogą sprzyjać tymczasowemu użytkowaniu i rozwojowi zrównoważonych, integracyjnych i odpornych miast.

 

Włochy, Hiszpania, Francja, Łotwa, Polska i Rumunia to kraje których przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, ich stowarzyszeń i agencji Rozwoju tworzą wspólnie partnerstwo IMPETUS - IMproving local PoliciEs on Temporary UseS.

Projekt finansowany przez program Interreg Europa, ma na celu promowanie zmian w procesie projektowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez miasta i regiony, poprzez wdrażanie nowych form regulacji mających na celu zachęcanie do strategicznego przyjmowania tymczasowych zastosowań w ramach planów rewitalizacji miast.

Spotkanie inaugurujące projekt IMPETUS odbyło się 17 i 18 maja we Florencji. Obejmowało ono prezentację celów, podejścia i oczekiwanych rezultatów projektu, a także dyskusje na temat wyzwań i możliwości związanych z tymczasowymi zastosowaniami w strategiach i planach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 

ETAPY PROJEKTU

Podejście projektu do osiągnięcia jego celu opiera się na wymianie wiedzy na temat polityk międzyregionalnych oraz na działaniach wspierających organizacje partnerskie i zainteresowane strony w zakresie włączania tymczasowych zastosowań do zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach: pierwsza, trwająca około trzech lat, skupi się na międzyregionalnym procesie uczenia się i będzie oparta na wymianie doświadczeń między partnerami w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych strategii i polityk zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez miasta i regiony. Działania tego etapu będą siłą napędową do osiągnięcia oczekiwanych zmian politycznych w uczestniczących regionach i zaowocują analizą i uznaniem dobrych praktyk w celu zachęcania do nowych form zarządzania miastem, stymulowania integracyjnych i dostępnych usług i infrastruktury dla wszystkich, promowania współtworzenia i współprojektowania we współpracy z mieszkańcami, sieciami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami społecznymi i MŚP, zapewniając współpracę wszystkich podmiotów społecznych w celu sprostania złożonym wyzwaniom miejskim i umożliwienia partycypacyjnej rewitalizacji miast poprzez podejście w kontekście lokalnym.

Druga faza, która potrwa rok, skupi się na monitorowaniu efektów wzmocnionych polityk i ocenie wszelkich dalszych postępów na poziomie terytorialnym i europejskim.

 

PROMOWANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH POPRZEZ TYMCZASOWE UŻYTKOWANIE

Tymczasowe użytkowanie polega na wykorzystaniu pustych gruntów, budynków i przestrzeni do eksperymentowania z innowacyjnymi, kulturalnymi i społecznymi działaniami, stymulując elastyczne podejście do strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i budowania miast wokół wspólnych wartości i długoterminowych skutków, o czym świadczy ich strategiczne przyjęcie w wielu projektach rewitalizacji obszarów miejskich, w dużych miastach i poza nimi, w ostatnich dziesięcioleciach.

W wyniku promowania i regulowania tymczasowych zastosowań, IMPETUS ma na celu zachęcanie do innowacji społecznych, co oznacza rozwój nowych form zamieszkiwania przestrzeni, nowych praktyk i usług, które zapewniają lepszą jakość życia dla wszystkich. Tymczasowe użytkowanie może zachęcić podmioty, które normalnie nie byłyby zaangażowane w duże procesy rewitalizacji - takie jak organizacje trzeciego sektora i organizacje kulturalne - do podjęcia ryzyka eksperymentowania z tymczasowymi działaniami w obszarach rewitalizacji miast. Jednocześnie IMPETUS ma na celu stymulowanie polityk i praktyk, które mogą wpływać na przedsiębiorstwa działające w tej dziedzinie, aby zapewnić, że przyjęcie tymczasowych zastosowań jest rozumiane, wspierane i uznawane za wartościowe zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Zastosowanie tymczasowych zastosowań w okresie poprzedzającym rewitalizację miast może być strategiczne i korzystne dla różnych zaangażowanych podmiotów, które mogą współpracować w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych oraz wspierania szerszego i bardziej aktywnego udziału nie tylko administracji publicznej, ale także przedsiębiorstw prywatnych, podmiotów trzeciego sektora, ośrodków badawczych i uniwersytetów, które, kierując się dalekowzroczną i sprzyjającą polityką, mogą pomóc zmienić negatywne postrzeganie degradacji i zaniedbania, które czasami nękają niektóre obszary miejskie.

Wreszcie, projekt wpisuje się w zasady i strategię Europejskiego Zielonego Ładu oraz inicjatywę New European Bauhaus, wspierając tworzenie bardziej zrównoważonych, integracyjnych i odpornych miast i regionów. Tymczasowe zastosowania są już powszechnie uznawane za poligony doświadczalne dla inicjatyw przyczyniających się do neutralności węglowej miast i obiegu zamkniętego rynków lokalnych. Co więcej, często umożliwiają one ograniczenie zużycia nowych gruntów poprzez stymulowanie ponownego wykorzystania już istniejących budynków w miastach.

 

PARTNERZY PROJEKTU IMPETUS

1) Partner wiodący: ANCI Toscana (Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana) - Włochy

2) Miasto Las Palmas de Gran Canaria - Hiszpania

3) Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov - Rumunia

4) Métropole Européenne de Lille - Francja

5) LAMA Società Cooperativa - Impresa Sociale - Włochy

6) Rada Miejska Rygi - Łotwa

7) Województwo Mazowieckie - Polska

8) Region Toskanii - Włochy (partner stowarzyszony)

 

Więcej informacji dotyczących działań prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie związanych z rozwojem innowacyjności na terenie Województwa Mazowieckiego można uzyskać na stronie oraz profilu: 

https://innowacyjni.mazovia.pl/

https://www.facebook.com/InnowacyjneMazowsze