Komisja Europejska uruchomiła możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Do aplikowania zaproszone są wszystkie europejskie organizacje sektora prywatnego posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią konektywności Global Gateway, tj. w transporcie, energetyce, cyfryzacji, a także zajmujących się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Wśród członków grupy znajdą się zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i MŚP, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe.

BAG ma liczyć 60 członków, którzy będą wybierani na trzyletnie kadencje. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla grupy planowane jest na II połowę 2023 r.

Celem powołania grupy jest stworzenie forum dla wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a Przewodniczącym Komisji Europejskiej lub właściwymi Komisarzami w odniesieniu do inwestycji przedsiębiorstw unijnych w obszarze konektywności w krajach poza UE. BAG będzie również wspierać Komisję Europejską w zacieśnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym oraz w skutecznej realizacji strategii konektywności UE Global Gateway.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania, w tym także zakres wymagań dot. aplikacji oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na poniższych stronach internetowych:
1. Komunikat prasowy: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1481
2. Zasady aplikowania:
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/governance/call-applications-global-gateway-business-advisory-group_en

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 CET na adres: EC-GGBAG@ec.europa.eu. Ocena aplikacji oraz decyzja o przyjęciu podmiotów do grupy będzie podejmowana przez Komisję Europejską.

Do udziału zachęcamy przede wszystkim polskie firmy, które posiadają doświadczenie międzynarodowe w takich obszarach jak: transport, energetyka, cyfryzacja, a także opieka zdrowotna, edukacja i badania naukowe. Szczególnie cenne będzie doświadczenie zdobyte na rynkach państw spoza UE zaliczających się do grupy państw rozwijających się.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu aplikacji oraz strategii Global Gateway prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dwe.event@msz.gov.pl.

Poniżej przesyłamy zarys informacji nt. strategii konektywności UE Global Gateway.

Celem nowej strategii jest wzmocnienie inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorze cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wsparcie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań na całym świecie. Global Gateway ma stanowić odpowiedź UE na światową lukę inwestycyjną. Partnerstwo w ramach Global Gateway ma opierać się na 6 zasadach: 1- demokratycznych wartościach i wysokich standardach; 2- dobrym zarządzaniu i przejrzystości, 3- równym partnerstwie; 4- zieloności i czystości; 5- bezpieczeństwie; 6- wzmacnianiu inwestycji przez sektor prywatny.

Obszary interwencji GG to:
1. cyfryzacja – budowa sieci światłowodowych, wzmocnienie komunikacji satelitarnej i infrastruktury chmurowej, zwiększenie dostępu do danych, rozwój sztucznej inteligencji i sieci 5G, cyberbezpieczeństwo;
2. klimat i energia – zintegrowanie krajowych systemów energetycznych oraz wspieranie zielonej transformacji poprzez inwestowanie zarówno w łagodzenie skutków zmian klimatu i w odporność na nie, a także w czystą energię, dekarbonizację oraz przejście na OZE;
3. transport - promowanie inwestycji w infrastrukturę tworzącą zrównoważone, inteligentne, odporne, sprzyjające włączeniu społecznemu i bezpieczne sieci we wszystkich rodzajach transportu oraz rozbudowa transeuropejskiej sieci transportowej;
4. zdrowie - poprawa bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych (dywersyfikacja), eliminacja wąskich gardeł w łańcuchach dostaw produktów zdrowotnych;
5. edukacja i badania naukowe - inwestowanie w wysokiej jakości edukację, w tym cyfrową, włączenie kobiet oraz innych wykluczonych grup społecznych, a także wspieranie reform systemów edukacji.